سفارش تبلیغ
صبا
http://holool.ParsiBlog.com
 
قالب وبلاگ

اکتیو دایرکتوری(Active Directory) چیست؟

اغلب کامپیوترهایی که ویندوز XPحرفه ای را اجرا می کنند در شبکه های مبتنی بر ویندوز2000به عنوان کلاینت (Client)خواهندبود.یکی از سرویسهای مفید ویندوز سرور 2000سرویس (Active Directory)اکتیو دایرکتوری است.یادگیری اهداف این سرویس و نقش آن در شبکه های مبتنی بر ویندور 2000بسیار مهم است .علاوه برآن بایستی ویژگیهای مهم وکلیدی ان رایاد بگیرید.این سرویس جهت مدیریت آسان منابع و تدارک انعطاف پذیری طراحی شده است.

Active Directory یک سرویس دایرکتوریست که محصولات ویندوز سرور را در بر می گیرد.یک سرویس دایرکتوری در واقع یک سرویس شبکه است که تمام منابع شبکه را شناشایی کرده و دسترسی به آن را برای کاربران و برنامه های کابردی فراهم می کند. اکتیو دایرکتوری شامل یک دایرکتوری و یا یک منبع ذخیره داده است.که دارای یک ساختار پایگاه داده است.که اطلاعات مربوط به منابع شبکه را در بر می گیرد.برخی منابعی که اطلاعات مربوط به آنها در دایرکتوری ذخیره می شوندعبارتند از داده های کاربر،چاپگرها،سرورها،پایگاههای داده ،گروهها،کامپیوترها،و سیاستهای امنیتی و...که به صورت اشیاءبرای Active Directory قابل شناسایی هستند.

اکتیو دایرکتوری منابع را به صورت سلسله مراتبی در یک دامنه Domainسازماندهی می کند.که این منابع یک سری گروههای منطقی از سرورها و منابع شبکه تحت یک نام دامنه واحد می باشند.در ویندوز 2000دامنه Domainیک واحد اساسی و مبنایی از کثرت و امنیت منابع می باشد.هر دامنه ای دارای یک یا چند کنترلر دامنه می باشد.یک کنترلر دامنه کامپیوتری است که در حال اجرای سیستم عامل ویندوز سرور2000است.و یک نسخه ی کاملی از دایرکتوری کل دامنه را در خود نگه می دارد.برای راحتی مدیریت کنترلرهای دامنه همه ی آهنا به لحاظ سح هم نظیرpeerمی باشند.

مدیران شبکه می توانند تغییراتی را در کنترلرهای دامنه ایجادکنند.و دایرکتوری همه ی کنترلرهای دامنه را آپدیتupdateکنند.Active Directoryبا تمرکز بخشیدن از یک نقطه مدیریت تمام اشیاءداخل شبکه را تسهیل نموده است.چون اکتیو دایرکتوری یک نقطه ی ورود واحد را برای تمام منابع شبکه تدارک دیده است هر مدیر شبکه می تواند به داخل  یک کامپیوتر دخول کندو مدیریت اشیاءروی شبکه را انجام دهد.درActive Directoryدایرکتوری ،اطلاعات مربوط به اشیاءرا در بخشهای مربوط به خودش ذخیره می کندوبه منابع ذخیره سازی اجازه ذخیره اطلاعات تعداد زیادی از اشیاءرا می دهد.در نتیجه دایرکتوری مربوط به اکتیو دایرکتوری برای سازمانهایی که در حال توسعه و بزرگ شدن هستندمی تواند گسترش یابد و به آنها اجازه ی نصب تعداد کمی از اشیاء در یک مقیاس کوچک تا اجازه ی نصب میلیونها شیءدر یک مقیاس بزرگتر را می دهد.

Active Directory مفهوم اینترنتی فضای نام را در سرویسهای دایرکتوری ویندوز2000تمرکز می بخشد.این ویژگی این امکان را به اشیاء می دهد که به صورت واحد و یکپارچه چندین فضای نام که موجودند را مدیریت کنیدهر چند که داخل شبکه های مربوط به یک شرکت محیطهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی وجود داشته با شد.اکتیو دایرکتوری از سرویس DNSنیز استفاده می کند و می تواند اطلاعات را با هر برنامه کاربردی و یا دایرکتوری  مبادله کند.

اکتیو دایرکتوری هم چنین اطلاعات را با دیگر سرویسهای دایرکتوری مثل سرویسهای دایرکتوری ناول Novellکه نسخه ی 2ویا 3پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کنند به اشتراک می گذارد.چون اکتیو دایرکتوری از DNSو سرویسهای محلی استفاده میکند نامهای دامنه ویندوز2000نیز نامهای DNSهستند.ویندوز2000از DNSپویایا همان DDNSاستفاده میکند.که کلاینتها را قادر می سازد آدرسها را به طور پویا برای ثبت در دایرکتوری توسط سروری که در حال اجرای سرویسDNSاست قراردهند.و نیز آنها را قادر می سازد که جدول DNSرا به طور پویا آپدیت Updateکنند.DDNSضرورت استفاده از دیگر سرویسهای نام اینترنتی را بر طرف می کند.مانند سرویس Winsدر محیطهای مشابه و همجوار.برای عملکرد صحیح اکتیو دایرکتوری نرم افزارهای مربوط به کلاینتها بایستی سرویس DNSرا نصب و پیکربندی کنید.

اکتیو دایرکتوری اکثر استانداردهای اینترنتی را با پشتیبانی از پروتکلهای HTTPوLDAP در بر می گیرد.LDAPیک استاندارد اینترنتی است که برای دسترسی به سرویسهای دایرکتوری توسعه داده شده است جهت ساده سازی متناوب دسترسی به دایرکتوری یا همان پروتکل DAP.برای کسب اطلاعات بیشتر به درباره LDAP می توانید به دنبال عبارت RFC1777در اینترنت بگردید.Active Directoryهمچنین جهت تبادل اطلاعات بین دایرکتوری ها و برنامه های کاربردی از پروتکل LDAPاستفاده می کند.Active Directoryهر دو نسخه ی 2و3پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کند.

HTTPنیز یک پروتکل استاندارد برای نمایش صفحات وب می باشد.شما می توانید هر شیء موجود در اکتیو دایرکتوری را در صفحات با کدHTMLداخل مرورگر به نمایش بگذارید.لذا کاربران از فواید مشاهده ی اشیاءدرمرورگر وب جهت دیدن اشیاءداخل اکتیو دایرکتوری بهره می برند.

اکتیو دایرکتوری همچنین از چندین قالب بندی نام استاندارد نیز پشتیبانی می کند.لذا کاربران و برنامه های کاربردی با استعانت به آشنایی با فرمتهای نام گوناگون می توانند به اکتیو دایرکتوری دسترسی پیدا کنند.در زیر برخی فرمتهای نام استاندارد را که اکتیو دایرکتوری پشتیبانی میکند را آورده ایم .

RFC822:نامهایی با فرمتهای SOMEONE@DOMAINهستند که برای اغلب کاربران آشنا یند.

HTTP URL :آدرسهای آشنای اینترنتی هستندhttp://www.holool.parsiblog.com

UNC:اکتیو دایرکتوری نامهای UNCرا پشتیبانی میکندنامهایی که در شبکه ها ی مبتنی بر ویندوز 2000به درایورهای به اشتراک گذاشته شده ،چاپگرها و فایلها مراجعه می کنند.

مثل://Microsoft.com\xl\buget.pdf

 LDAP URL :نام سروری را تعیین میکند که در سرویس اکتیو دایرکتوری مقیم است و نامهای اشیاءاکتیو دایرکتوری راطبق RFC1779 توزیع می کند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به RFC1779مراجعه کنید.

ساختار اکتیو دایرکتوریActive Directory  

 اکتیو دایرکتوری یک روش طراحی ساختار دایرکتوری را برای سازمان شما فراهم میکند.لذا قبل از نصب اکتیو دایرکتوری شما بایستی عملیات و ساختار سازمانی مورد نیاز خود را مد نظر قرار دهید.برخی شرکتها یا سازمانها یک ساختار متمرکز دارندنوعا اینگونه سازمانها و شرکتها حوزه های اطلاعاتی قوی و محکمی دارندکه آنها را در یک ساختار شبکه ای با جزئیات کمتری تعریف و پیاده سازی می کنندامّا برخی دیگر از سازمانها و شرکتها بخصوص سازمانها و شرکتهای خیلی بزرگ پراکنده و غیر متمرکزنداینگونه سازمانها و شرکتها دارای شعبات چند گانه ای هستندکه هر کدام از آنها خیلی مهم و کانونی اند.اینگونه سازمانها به یک راهبرد غیرمتمرکز نیازمندند تا شبکه ها و اعضای خودشان را مدیریت کنند

با انعطاف پذیری که Active Directory  دارد شما می توانید بهترین و مناسب ترین ساختار شبکه ی سازمان خود را ایجاد و مدیریت کنید.اکتیو دایرکتوری بطور کامل ساختار منطقی و سلسله مراتبی دامنه را از ساختار فیزیکی آن جدا می کند.

ساختار منطقیLogical Structure

در اکتیو دایرکتوری شما منابع را در یک ساختار منطقی سازماندهی میکنیداین ویژگی شماراقادرمی سازد که منابع را توسط نامشان پیدا کنید نه محل فیزیکی آنها چون اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی رااز دیدکاربران پنهان می سازد.

اشیاءs 

هر شیءبطور مجزا و واضح توسط یک سری از خواص نام گذاری شده است که یک منبع شبکه را ارائه میکند.خواص اشیاءخصیصه یا شاخصهایی از اشیاءدر دایرکتوری هستند.به عنوان مثال خواص حساب کاربری نام او و حوزه ی او و آدرس ایمیل اوهستند.در اکتیودایرکتوری شما می توانید اشیاءرا در کلاسهایی سازماندهی کنید.که گروههایی منطقی از اشیاءهستند.به عنوان مثال هر کلاس شیءممکن است شامل حساب کاربر،گروهها،کامپیوترها،دامنه ها،و یا واحدهای سازمانی باشند.شکل1

directory  برخی اشیاء به عنوان در برگیرنده شناخته می شوندکه شامل اشیاءدیگرهستند.مثل دامنه که یک شیءدر برگیرنده است.

واحدهای سازمانیOrganizational Units

واحد سازمانی یک دربرگیرنده containerاشیاءاست.که برای سازماندهی اشیاء در دامنه داخل گروههای مدیریتی منطقی استفاده می شود.هر واحد سازمانی میتوانداشیایی مثل حسابهای کاربران،گروهها،چاپگرها،کامپیوترها،برنامه های کاربردی،فایلهای اشتراکی ودیگر واحدهای سازمانی را دربرگیرد.شکل2.active

ساختار سلسله مراتبی هرواحدسازمانی داخل یک دامنه مستقل از ساختار سلسله مراتبی دردیگر دامنه هاست.هردامنه می تواند ساختار سلسله مراتبی مربوط به خودش را پیاده سازی کند.لذا یک ساختار سلسله مراتبی درختی با عمق کم کارایی بهتری نسبت به ساختاری با عمق زیاد دارد.بنابراین نبایستی ساختاری با عمق بیش از آنچه نیاز دارید ایجاد کنید

ادامه مطلب...

[ پنج شنبه 88/6/12 ] [ 11:53 صبح ] [ شول ] [ نظرات () ]

sirjan-old

ازسمنگان تا سیرجان

ازسمنگان تا سیرجان

نام اصلی این شهر را قدما سمنگان می گویند.و نام دیگرآن سیرکان یا سیرگان بوده است که به واسطه ی قنوات زیاد به این نام یاد میشده است.که کان و کاریز بدین معنا(قنات) دلالت دارد.این شهر طبق نوشته ی مورخین سابقه ی تاریخی آن به زمان هخامنشیان بر می گردد.و بر خی نیز آن را به زمان اشکانیان نسبت می دهند.طبق نوشته ی مورخین این شهر همواره در معرض جنگ و جدل و زد و خورد بوده است.این شهر در زمان سلجوقیان دار الملک کرمان بوده است.و مدتها پایتخت کرمان بوده است که در سال322هجری علی بن الیاس ایالتی را از سیرجان به کرمان منتقل می کند.قلعه ی سنگ که در تصویر می بینید حاکم نشین سیرجان بوده است.به مرور بدلیل اینکه لفظ گاف به جهت تلفظ برای عرب ثقیل بوده است به سیرجان تغییر نام می دهد.برخی نیز می گویند سیرگان به معنای پر از معدن می باشد که سیر به معنای پر و گان به معنای معدن.دیوار ها و برجهای اطراف این قلعه ی سنگی ساکنین را از هجوم دشمنان حفظ می کرده است.سمنگان- سیرجانکه خود دلیل بر نا امنی در آن دوران بوده است.گویا بنای سنگی این قلعه و استحکام آن برای دشمنان گران بوده و چشم دیدن آن را نداشته اند و مترصد فتح این قلعه بوده اند از این رو است که همواره مورد هجوم واقع می شده است.این قلعه ی سنگی هم اکنون در جنوب شرقی شهر فعلی سیرجان قرار دارد.می گویند این منطقه روزگاری هزاران قنات رو به قبله داشته است .که بقایای چاههای آن خود موید آن است.درزمان اشکانیان و ساسانیان تمدن ایران قدیم در آن جلوه داشته است.می گویند اسکندر مقدونی در گذر خود از این شهر از کشته ها پشته ها ساخته است .در هجوم خلفای عباسی به این قلعه مقاومت آن د رهم شکسته  می شود.و مدتی نیز تحت قلمرو حکمای عباسی بوده است در سال 253 هجری قمری با روی کار آمدن یعقوب لیث صفار تحت حکومتی ایرانی قرار می گیرد.سپس دیلمیان بر این شهر که هشت دروازه و دو بازار و مسجد جامع داشته است بناهایی می افزایند مسجد ومنبری از سنگ که نوشته هایی بر روی آن حک است دلیل بر موحد بودن مر دمان این دیار است.بر روی تپه ای در نزدیکی این قلعه بقایای گنبدی خود نمایی می کندکه سر نوشتی شنیدنی داردمی گو یند شاهزاده فیروز فرزند ابو کالیجار فرزند عضدوله ی دیلمی حاکم وقت سیرجان روزی به شکار می روند و بعد در خوردن جگر آهو افراط میکند که بدنبال ان تبی سخت به همراه گلو دردی شدید بر او مستولی می گردد.که بعد از دو روز موجب مرگ او می شود پدرش دستور می دهد تا بر فراز تپه ای بلند با استفاده از شیر شتر مقبر ه ای برای او بسازند.که هنوز هم اثری از آن باقی است.شاه فیروزمرگ او در حوالی سال 444هجری قمری ذکر شده است.بعد ازجنگها به چند کیلومتری قلعه ی فعلی رفته و شهر دیگری به نام بیمید بنا می کنند که اثر چندانی از آن در دسترس نیست.زیرا آن نیز در حمله ی افغانها ویران می شود.و مردمان درروستایی بنام سعید آباد اقامت می گزینندکه به مرور این جا مرکز تجارت می گردد و تو سعه می یابد و دو باره به سیرجان تغییر نام می دهد که همینک بافت قدیم شهر در آن جا واقع است.  [ شنبه 88/5/3 ] [ 1:9 صبح ] [ شول ] [ نظرات () ]

stabraqh

غذای سنتی محلی دهک

در برخی روستاهای حومه ی شهرستان سیرجان از گیاه کاپاریس(capparis) که به صورت بوته هایی پهن در دشت و بیابان می روید غذایی تهیه می شود که بسیار لذیذ است و اثر دارویی و درمانی دارد اهالی این روستا ها به آن دهک می گویند زمان رویش و گلدهی ان فصل بهار و به خصوص ماههای اردیبهشت و خرداد است.این گیاه در برابر کم آبی بسیار مقاوم است.و خارهایی به شکل قلاب دارد.مزه ی تمام اجزای آن مثل برگها گلها غنچه ها ساقه ها و خیارکهای آن بسیار تلخ است.بطوری که به صورت خام قابل مصرف نیست.پروانه ها بر روی بوته های آنها تخم گذاری می کنند.تا لاروهای آنها از برگهای این گیاه تغذیه کنندو بالغ شوند.اهالی این روستاها غنچه هایی که هنوز باز نشده اندتا به گلهای سفید رنگی تبدیل شوند را می چینند.همین طور خیارکهایی که کوچک هستند و هنوز دانه های داخل آنهاسفت نشده برای تهیه ی غذا و ترشی مناسب هستند.بعد از چیدن غنچه ها و خیارکها آنها را پاک می کنند.(ساقه ها ی کوچک انتهای آنها را می کنند.)آنها را داخل ظرفی ریخته و آنها را همراه با آب می جوشانند.پس از جوشیدن ان را آبکش میکنندو دوباره با آب می جوشانند.و آبکش می کنند.عمل جوشاندن و آبکش کردن تا جایی ادامه پیدا می کندتا مزه ی تلخی آن از بین رودبهتر است عمل جوشاندن با شعله ی بسیار کم انجام شود.تا غنچه ها له نشوند.برخی ها در همان بار اول نمک را به آب در حال جوشیدن اضافه می کنندکه در اضافه کردن نمک در هر مرحله مختارید.بایستی یاد آور شوم که عمل جوشاندن و آبکش کردن سه تا چهار مرحله بایستی انجام شودتا مزه تلخی از بین رودو اصطلاحا شیرین شوند توجه داشته باشید که جوشاندن و آبکش کردن بیش از حد مزه اصلی انها را از بیناستبرق-دهک برده و تبدیل به تفاله می شوند پس به اندازه ای که تلخی آنها از بین رود و قابل خوردن باشند کفایت می کند.راز شیرین سازی این گیاه در همین نکته است.بعد از آبکش کردن بار آخر آنها را با دست می فشارندتاآب داخل آنها بیرون آیدکه یک مشت بر داشته و می فشارند تا به شکل گلوله در آیند.در این مرحله عمل شیرین سازی به پایان رسیده و می توان به صورتهای گوناگونی از آنها استفاده کردکه بستگی به هنر آشپز و استعداد طعم شناسی او دارد.اما صورت معمول مورد استفاده در روستاهای اطراف سیرجان به این صورت است که چند تخم مرغ را به همراه پیاز و کمی سیر سرخ کرده  کمی ادویه نیز ریخته و بعد دهک شیرین شده را به آن اضافه می کنند و حدود پنج دقیقه گرم میکنند تا آماده شود برخی نیز کمی ابلیمو نیز به آن اضافه می کنند و به همراه نان مصرف می کنند.حدود یک کیلو گرم از دهک شیرین شده به همراه چهار تخم مرغ و نان غذای پنج نفر را تامین می کند.این غذا ارزش دارویی داشته و برای زخم معده و اثنا عشر مفید است بر خی نیز از آن ترشی تهیه می کنند که بسیار خوشمزه است.


[ چهارشنبه 88/4/31 ] [ 12:34 صبح ] [ شول ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک های مفید
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 107
بازدید دیروز: 69
کل بازدیدها: 640553