سفارش تبلیغ
صبا
http://holool.ParsiBlog.com
 
قالب وبلاگ

ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده انگور دردنیا است . علاوه بر سطح زیر کشت زیاد تاکستان(280000 هکتار) تنوع رقم در این کشور جالب توجه است. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی این ارقام برای توسعة موکاری در ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. انگور به خانوادة آمپلیداسه تعلق دارد و علمی که جنس ها ، گونه ها و ارقام این خانواده را مطالعه می کند آمپلوگرافی نامیده می شود. آمپلوگرافی در ایران از سال 1367 با مطالعه ارقام انگور آذربایجانغربی توسط یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه  تهران در قالب پایان نامه تحصیلی آغاز شد. پس از آن توسط سایر دانشجویان این دانشگاه و به طور موردی دانشجویان سایر دانشگاهها و محققین باغبانی مؤسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال وبذر در مراکز استانها روند شناسایی و مطالعه ارقام انگور با استفاده از دیسکریپتور پیشنهادی سازمان بین المللی ذخایر توارثی گیاهی    (IBPGR) ادامه یافت. در نهایت این مطالعات منتج به شناسایی و ثبت خصوصیات 613 رقم انگور در استانهای کردستان(59 رقم)، کرمانشاه(52 رقم)، چهار محال و بختیاری(15 رقم)، خراسان(کاشمر، نیشابور، بجنورد و قوچان 143 رقم)، قزوین و تاکستان(33 رقم)، خرم آباد(23 رقم)، آذربایجانغربی(58 رقم)، همدان(28 رقم)، اصفهان(5رقم)، اردبیل(مشکین شهر35 رقم) کلکسیون استان فارس(162 رقم)، شده است. در این مقاله با استفاده از روش تجزیه کلاستر اقدام به گروه بندی این ارقام شده است.  در نهایت کلاسترهای بدست آمده و دندروگرامهای مربوطه تشریح و ارقام مشابه معرفی و مهمترین خصوصیات کمی و کیفی آنها بررسی خواهند شد.iranian-graps

مقدمه

ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده انگور دردنیا است. علاوه بر  سطح زیر کشت وسیع تاکستان(280000 هکتار) تنوع رقم در این کشور جالب توجه  است. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی این ارقام برای توسعة موکاری در ایران  اهمیت بسیار زیادی دارد. انگور به خانوادة آمپلیداسه تعلق دارد و علمی که جنس ها ، گونه ها و ارقام این خانواده را مطالعه می کند آمپلوگرافی نامیده می  شود. آمپلوگرافی در ایران از سال 1367 با مطالعه ارقام انگور آذربایجانغربی  توسط  دانشگاه  تهران در قالب پایان نامه تحصیلی آغاز شد. پس از آن توسط  سایر دانشگاهها و محققین باغبانی مؤسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال  وبذر در مراکز استانها روند شناسایی و مطالعه ارقام انگور با استفاده از دیسکریپتور پیشنهادی سازمان بین المللی ذخایر توارثی گیاهی  (IBPGR)در  مناطق کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خراسان(کاشمر، نیشابور،  بجنورد، قوچان، قزوین و تاکستان، خرم آباد، آذربایجانغربی، همدان، اصفهان،  اردبیل و کلکسیون استان فارس ادامه یافت.                         

مواد و روش ها:

شناسایی ارقام انگور در ایران با استفاده از صفات مرفولوژیکی و دیسکریپتور (IBPGR)  انجام شده است. به این ترتیب که، ابتدا محققین در گفتگو با باغداران با تجربه اطلاعات اولیه شامل اسامی مرسوم و آدرس کامل، اسامی مترادف، سن بوته ها و هم چنین قدمت کشت هر یک از ارقام موجود درهر منطقه را به دست می آوردند. سپس نسبت به پلاک کوبی بر روی حداقل سه بوته از هر یک از ارقام تحت بررسی و بر مبنای نام محلی و با تخصیص یک شماره عددی به هر رقم اقدام نمودند.سپس در مراحل مختلف رشد ، هنگام شکفتن جوانه، زمان شکوفه، زمان رسیدن محصول، زمان برداشت محصول، و مرحله خواب بوته های مو  با استفاده از دیسکریپتور(IBPGR) ، بیش از100 صفت کمی و کیفی(Anonymous, 1983)  شامل شاحه چوبی (6صفت)، پایه یا بوته مو (3 صفت)، شاخه جوان (5 صفت)، برگ جوان (6 صفت)، شاخه سبز(11 صفت)، پیچک (2 صفت). گل آذین (5 صفت)، برگ بالغ(29 صفت)، میان گره (2صفت)، خوشه (6 صفت)، حبه (16 صفت)، دانه (5 صفت)، مراحل مختلف زمانی(4 صفت)، مرحله برداشت میوه (2 صفت) مطالعه شدند. هم چنین در هر منطقه نسبت به تجزیه کلاستر و در نهایت گروه بندی ارقام اقدام شده است.

نتایج و بحث

این مطالعات منتج به شناسایی و ثبت خصوصیات 613 رقم انگور در استانهای  کردستان(59 رقم)، کرمانشاه(52 رقم)، چهار محال و بختیاری(15 رقم)،  خراسان(کاشمر، نیشابور، بجنورد و قوچان 143 رقم)، قزوین و تاکستان(33 رقم)، خرم آباد(23 رقم)، آذربایجانغربی(58 رقم)، همدان(28 رقم)،  اصفهان(5رقم)، اردبیل(مشکین شهر35 رقم) کلکسیون استان فارس(162 رقم)،  شده است. که این تنوع ارقام انگور در سطح کشور کم نظیر و قابل توجه است. هم چنین نتایج مطالعات آمپلوگرافی در ایران نشان داد که کلیه ارقام انگور  مطالعه شده در ایران به دلیل داشتن  صفاتی از قبیل: پیچک ها ی غیر متوالی،  فقدان عدسک روی شاخه چوبی، وجود برگ های نازک و صاف و براق دارای 5 یا7 لوب. عدم وجود برآمدگی عرضی روی پهلوی بذر، چسبیدن پوست میوه به گوشت هنگام رسیدن، نداشتن مزه مخصوص لابروسکا.. یک پایه بودن، باز  بودن شکل انتهای شاخه، پوست اندازی در 2 یا 3 سالگی، وجود گره های  برجسته و وجود دیافراگم در گره. خوشه های نسبتاً بلند و چسبیدن حبه ها به دم حبه در هنگام رسیدن، وجود بذرهای مخلوطی شکل با نوک بلند یا کوتاه. به گونه وینیفرا تعلق دارند. البته وجود گونه لابروسکا در شمال ایران توسط دکتر ناظمیه نیزگزارش  شده است.  

تاکنون بررسیهای آماری برای گروه بندی و تمایز ارقام مشابه اما دارای نامهای  متفاوت ارقام شناسایی شده انجام نگرفته است، همچنین کلیه این ارقام در  شرایط یکسان مورد مطالعه قرار نگرفته اند در نتیجه بیشتر صفات مورد مطالعه  هر رقم تحت شرایط محیطی قرار گرفته و صد در صد ژنتیکی نمی باشند. به  عنوان مثال بعضی از ارقام شناسایی شده در شرایط متفاوت از نظر حاصلخیزی  خاک و یا مقادیر آبیاری متفاوت ، سیستم های هدایت، تربیت و هرس متفاوت و یا شرایط دیم پرورش یافته و در این شرایط مورد مطالعه آمپلوگرافی قرار  گرفته اند به همین دلیل در ارقامی که مثلاً در شرایط دیم مورد مطالعه قرار  گرفته اند. تعدادی از صفات مورد مطالعه تحت شرایط کمبود آب قرار گرفته و  با  صفات سایر ارقام  که در شرایط آبیاری پرورش یافته اند تفاوت نشان می دهند ، مثلاً در شرایط دیم قدرت رشد رویشی بوته ها کاهش می یابد و حبه ها  کوچکتر و    درصد قند میوه بیشتر و در بعضی موارد تراکم حبه نیز کمتر می باشد،  در نتیجه مقایسه این صفات و استفاده از همه آنها برای  انجام تجزیه کلاستر وگروه بندی ارقام نمی تواند نتایج قابل قبولی ارائه دهد. البته در شرایط  فعلی برای مقایسه ارقام و تفکیک ارقام مشابه، می توان از صفاتی  که کمتر تحت شرایط  محیطی قرار میگیرند مانند تراکم کرکهای خوابیده و ایستاده روی رگبرگهای اولیه سطح تحتانی برگ بالغ، رنگ گیری آنتوسیانین رگبرگهای اولیه در سطح تحتانی  پهنک برگ، شکل سینوس های    فوقانی برگ بالغ، شکل سینوس دمبرگی، رنگ حبه و ... استفاده نمود.  اما منطقی تر این است که برای دسترسی به نتایج علمی  و دقیق این ارقام با همدیگر و  تفکیک ارقام مشابه از هم یک  کلکسیون  ازاین ارقام در یکی از ایستگاههای تحقیقاتی کشور ایجاد شود و از مطالعات انجام  شده قبلی به عنوان سابقه تحقیق استفاده شود و این ارقام بر اساس  دیسکریپتور (IBPGR) مطالعه و با روشهای آماری، مخصوصاً تجزیه کلاستر نسبت به مقایسه این ارقام ، گروه بندی آنها ودر نهایت تفکیک ارقام مشابه در کشور اقدام نمود

در مطالعه ارقام انگور استان مرکزی مشخص شده است که ارقام کندور کرمانشاهی، سیاه سرچال ،  دارای گلهای ماده با پرچمها ی واژگون و ارقام یاقوتی و یک تخمه  به ترتیب دارای گل های ماده با پرچم برافراشته و گلهای هرمافرودیت با مادگی تحلیل رفته هستند. انگورهای تازه خوری این منطقه عبترتند از یاقوتی، خلیلی، شیرازی، صاحبی، کندور کرمانشاهی، سیاه، خرمی، فخری، لعل، ماملون. شاهرودی منقا، لرکش، یک تخمه، فخری دله، سفیدخوشه، آقا، تبرزه، عسکری شاهرودی، شاهرودی. عسکری سیاه. مهدیخانی. انگور سبزه. مخصوص تازه خوری  هستند و انگورهای لعل. ماملون، سفیدخوشه مخصوص شیره  هستند. ارقام  انگور سیاه، خرمی، لعل ، ماملون و شاهرودی خاصیت انباری خوبی دارند.

                                                                          ادامه مطلب...

[ یکشنبه 87/9/24 ] [ 2:20 عصر ] [ شول ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک های مفید
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 4
بازدید دیروز: 49
کل بازدیدها: 642569